Rolnictwo

Znaczna część ludności gminy Niedźwiada utrzymuje się z rolnictwa. W dużej ilości gospodarstw uprawia się zboże i prowadzi chów zwierząt gospodarskich.
Do upraw głównych należą: zboża, ziemniaki, plantacje owoców jagodowych.

Przeważającą grupę stanowią zboża, których udział w ogólnej powierzchni zasiewów wynosi ponad 70%. Wśród tej grupy roślin najwyższą pozycję zajmuje żyto, następne w kolejności są owies, pszenżyto, gryka i pszenica. W strukturze upraw znaczącą pozycję zajmują ziemniaki, których udział w ogólnej powierzchni zasiewów wynosi ponad 10%. Występuje również uprawa truskawki i maliny oraz porzeczki i aronii. Produkcja zwierzęca na terenie gminy to przede wszystkim hodowla bydła i trzody chlewnej, na którą znaczący wpływ ma posiadana baza paszowa.


W strukturze użytków rolnych blisko 20% stanowią łąki, występujące głównie w dolinie Piskornicy oraz w dolinie Wieprza, a także pastwiska.
Ważną dziedziną gospodarskich zajęć ludności jest pszczelarstwo, któremu sprzyjają obszary gminy porośnięte lasem. Ponadto duże znaczenie odgrywają bogate w miododajną roślinność łąki rozciągające się szeroko w dolinach rzek. Głównym elementem środowiska przyrodniczego mającym wpływ na rozwój rolnictwa Niedźwiady są przede wszystkim gleby, klimat, warunki wodne oraz rzeźba terenu. Ważnym czynnikiem umożliwiającym właściwy rozwój rolnictwa są również warunki wodno - powietrzne, które występują w profilu glebowym.