Wójt Gminy Niedźwiada

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzami gminy są Rada Gminy (organ stanowiący) i Wójt Gminy jest organ wykonawczym gminy. Organy gminy wybierane są w powszechnych wyborach na pięcioletnie kadencje.

W Gminie Niedźwiada od 23 listopada 2018 r. funkcję Wójta sprawuje Marek Kubik

Zadania wójta

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy oraz sprawowanie kontroli zarządczej,
 • Sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków Gminy oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych w zakresie rachunkowości,
 • Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz wykonywanie uchwał,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, upoważnianie innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu takich decyzji,
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej,
 • Realizacja zadań wynikających z ustaw o ochronie informacji niejawnych, o powszechnym obowiązku obrony RP, o ochronie przeciwpożarowej oraz o zarządzaniu kryzysowym,
 • Załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki i mogących spowodować zagrożenie interesu publicznego,
 • Przedkładanie na sesji Rady sprawozdań z wykonywania uchwał oraz z działalności Gminy między sesjami,
 • Realizacja zadań przyjętych przez Radę w zakresie rozwoju strategicznego Gminy,
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.

Napisz do Wójta