• 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.niedzwiada.pl (dalej: „Serwis” lub „Portal”).
 2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest Gmina Niedźwiada
 • 2. Definicje
 1. Na potrzeby Regulaminu, użyte poniżej pojęcia oznaczają:
  1. „Materiały” – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Portalu stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. „Urządzenie końcowe” – urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych
   i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji;
  3. „Usługi” – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej
   i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie
   z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub z Usług w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem;
 • 3. Zasady korzystania z Serwisu
 1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 2. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju
  i sposobu działania Urządzenia końcowego, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje;
 3. korzystać z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  w szczególności umożliwiających kontakt z Usługodawcą.
 4. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom
  Materiałów, mających przede wszystkim charakter reportażowy i recenzencki, prezentujących miejsca, atrakcje, zabawki, filmy, muzykę, książki i gry dla dzieci.
 5. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika są nieodpłatne.
 6. Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w Portalu rozpoczyna się w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu
  w przeglądarce internetowej, natomiast do zakończenia świadczenia Usług dochodzi
  z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 • 4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu.
 • 5. Własność intelektualna
 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze zm.).
 2. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspominane prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory oraz znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami.
 3. Poprzez korzystanie z utworów udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego
  w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie
  i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych
  w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 • 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym
  w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści kierowane do Usługodawcy.
 • 7. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika
  z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega, iż zakres Serwisu, jego zawartość oraz funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Usługodawcę. Usługodawca będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • 8. Ochrona danych osobowych
 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownik może podać swoje dane osobowe, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U.2014.1182 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Music Mariusz Totoszko z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 34 lok. 5.
 3. Music Mariusz Totoszko przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 • 9. Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2015 roku.
 2. Usługodawca, w każdym czasie, ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług oraz wprowadzania nowych Usług. Usługodawca poinformuje Użytkowników
  o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu
  w Serwisie.
 3. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie uokik.gov.pl).