Archiwum


		
			II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/192/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość:

Nr Kw: LU1A/ 00045468/5; Nr działki: 1035; Jednostka ewidencyjna: 060809_2 Niedźwiada; Obręb: 0014 Tarło Kolonia; Jednostka rejestrowa: G.372; Powierzchnia: 0,0600 ha; Arkusz mapy nr 1;

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa składająca się z działki zabudowanej budynkiem piętrowym po byłej remizie i sklepie spożywczo-przemysłowym oraz murowanym budynkiem toalety o wymiarach 3 m x 1,45 m i murowanym śmietnikiem o wymiarach 1,50 m x 1,45 m. Wszystkie budynki od kilku lat są nieużytkowane. Nieruchomość zlokalizowana w centrum wsi Tarło-Kolonia przy drodze asfaltowej relacji Tarło-Ostrów Lubelski. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się przystanek autobusowy. Sąsiedztwo stanowią działki rolne niezabudowane oraz działki siedliskowe zabudowane. Działka o kształcie wielokąta nieregularnego, ogrodzona z trzech stron siatką metalową posadowioną częściowo na podmurówce. Od strony drogi dojazdowej brak ogrodzenia. Plac przed budynkiem wysypany żużlem. Budynek wolnostojący, piętrowy bez podpiwniczenia, wybudowany w latach 1980-tych. Program użytkowy: - parter: klatka schodowa, sala sprzedażowa z magazynem - piętro: sala taneczna, pomieszczenie zaplecza kuchennego;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość oznaczona symbolem C-14 UI – tereny zabudowy usługowej – publicznej i komercyjnej;

Cena nieruchomości: 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) + 23% podatku VAT.; Wysokość wadium: 9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy).

  1. I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 26 kwietnia 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

  2. W terminie określonym przepisem art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynął żaden wniosek od osoby fizycznej lub prawnej, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości.

  3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

  4. Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, II piętro, pok. 16.

  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 3 lipca 2018 r. na rachunek Urzędu Gminy Niedźwiada nr: 50 8042 0006 0710 0840 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Parczewie, z zapisem na dowodzie wpłaty „Wadium – Tarło Kolonia, działka nr 1035”.

  6. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Niedźwiada.

  7. W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  8. Cena uzyskana w przetargu (pomniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna znaleźć się na rachunku Gminy Niedźwiada nie później niż do dnia sporządzenia aktu notarialnego.

  9. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej.

  10. Wójt Gminy Niedźwiada może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada (II piętro) i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Niedźwiada oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.niedzwiada.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl.

Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Niedźwiada pok. 17 oraz pod nr tel. (81) 465 36 00.

 

...

 

 

...

 

...

 

...