AKTUALNOŚCI


		
			Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada. Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne położone w Brzeźnicy Leśnej-Kolonii o łącznej powierzchni 24,5202 ha.

 1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 2. Przetarg odbędzie się dnia 8 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada,
  II piętro, pok. 16.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 4 marca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niedźwiada nr: 92 8707 0006 0013 7937 2000 0007 w Banku Spółdzielczym w Lubartowie, z zapisem na dowodzie wpłaty „Wadium dzierżawa Brzeźnica Leśna”.

 4. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Niedźwiada.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej płatności z tytułu czynszu dzierżawnego.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegra przetarg podlega zwrotowi w ciągu trzech dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.

 7. W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Wójt Gminy Niedźwiada może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

 9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2021 r. Gmina Niedźwiada zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy za 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia (po zbiorze plonów), w przypadku wystąpienia istotnych zmian lub okoliczności powodujących, iż przedmiot dzierżawy stanie się Wydzierżawiającemu niezbędny do realizacji celów samorządowych.

 10. W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że w trakcie trwania umowy dzierżawy po dokonanym przez Dzierżawcę zbiorze plonów Gmina Niedźwiada ma prawo do przeprowadzenia badań geologicznych na dzierżawionych gruntach.

 11. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych
  z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacza zależnego nieruchomości stanowiących własność Gminy, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych obciążeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

 12. W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych
  z zagospodarowaniem dzierżawion
  ych nieruchomości bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu.

 13. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada
(II piętro) i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Niedźwiada (sołectwa) oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.niedzwiada.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl. Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Niedźwiada pok. 17 oraz pod nr tel. (81) 465 36 00.