Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Niedźwiada zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-20

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Niedźwiada jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej odnośniki do filmów, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Niedźwiada posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony,

 • kontrast czarno-biały,

 • kontrast czarno-żółty,

 • kontrast zółto-czarny,

 • szerokość standardowa strony,

 • szerokość maksymalna strony,

 • powiększanie tekstu,

 • zmniejszanie tekstu,

 • formularz kontaktowy,

 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Niedźwiada.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urząd Gminy Niedźwiada, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818512004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Brak informacji

Obsługa osób z nipełnosprawnościami

Klienci Urzędu Gminy Niedźwiada doświadczający trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: poczta@niedzwiada .pl
• faxem na nr 81 464 32 79
• listownie ( 3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 81 851 20 04

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Niedźwiada nie udostępnia aplikacji mobilnych.