Czyste powietrze

ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” OD 3.01.2023 ROKU

Podniesienie maksymalnych kwot dotacji

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

Zwiększone progi dochodowe w Programie „Czyste Powietrze”

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • W Części 1) Programu – do 135 000 zł,
 • W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz

2 651 w gospodarstwie jednoosobowym,

 • W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 
  1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dwa wnioski o dofinansowanie

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Dotacja na kocioł na biomasę drzewną

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

 

Dodatkowe informacje

 1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
  • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

   Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

 2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
  2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
   1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
   2.  zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  3.  Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 4.  Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 10. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 11. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 12. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.

 

Ważne informacje i załączniki:

 

 

Ikona pdf Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,58 MB ]

Ikona pdf Zal-2a-PPCP-koszty-kwalifikowane-Czesc-2-Programu.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,58 MB ]

Ikona pdf Zal-2b-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-3-Programu.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,58 MB ]

 

Archiwalne informacje: 

 

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Co w programie?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pomoc w wypełnianiu wniosku do programu "Czyste Powietrze" otrzymacie Państwo w Urzędzie Gminy Niedźwiada, pok. nr 19 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 81 85 12 005

Z dniem 15 lipca 2022 r. zmianie uległ program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Zmiana umożliwi beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki) oraz wprowadza wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł i Części 3) Programu do 79 000 zł.

Poziomy finansowania

Poziom podwyższony

maks.

47 ty. zł

wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym


2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy

maks.

79 tys. zł

wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 Warunki dotacji z prefinansowaniem:

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielono dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku)
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji zostaną przekazane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone w wysokości 50% na rzecz beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programy Priorytetowego ”Czyste Powietrze” należy składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • W przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych wfośigw.
 • Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez wychodzenia z domu (zakładka „Nieruchomości i środowisko” a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).
 • Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:

 Zachęcamy do odwiedzenia:

Do obejrzenia:

#AkademiaCzystegoPowiatrza dostępna na YouTube NFOŚiGW:

https://www.youtube.com/hashtag/akademiaczystegopowietrza2021

Prezentacje z Akademii Czystego Powietrza do pobrania na stronie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza

 

Ważne informacje i załączniki

Ikona pdf Czyste powietrze - program, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,99 MB ]  

Ikona pdf Załączmnik nr 2b do programu - koszty kwalifikowane i najwyzszy poziom dofinanosowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,54 MB ]  

Ikona pdf Załącznik nr 1 do programu łaczenie dotacji z termomodernizacyjna ulgą podatkową, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,56 MB ]  

Ikona pdf Załącznik nr 2a do programu - koszty kwalifikowane i najwyzszy poziom dofinansowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,57 MB ]  

Ikona pdf Załącznik nr 2 do programu - koszty kwalifikowane do programu o podstawowy poziom dofinansowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,54 MB ]  

Ikona pdf Co przygotować przed złożeniem wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 109,66 kB ]

 

 

 

Dane liczbowe dot. wdrażania na terenie Gminy Niedźwiada programu 
 „Czyste powietrze”

 

Stan na dzień 29.09.2023 r.

Lp.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

1.

240

186

113

2 846 557,81 zł

 
Stan na dzień 30.06.2023 r.

1.

203

165

99

 2 327 706,50 zł

 
Stan na dzień 29.12.2023 r.

1. 

264

 

137

4 012 410,54 zł

Stan na dzień 31.03.2024 r.

 

295

228

145

4 774 067,89 zł 

 

 

Aktualności Programu Czyste Powietrze

Opis: Grafika informacyjna o wydarzeniu "Akademia Czystego Powietrza 2024". Zawiera daty, godziny oraz link do rejestracji na wydarzenie dotyczące zmian w programie "Czyste Powietrze". Tło niebieskie z elementami graficznymi.

#AkademiaCzystegoPowietrza2024

Zapraszamy na webinar 2: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Więcej
Grafika informacyjna z napisem "Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu!" zawiera ilustracje domu, wykrzyknika i ikon upgradów domu. Loga: UE, Fundusze Europejskie, dotacje na termomodernizację.

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co...

Więcej