Gospodarka odpadami komunalnymi

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm) w związku z uchwałą nr XII/81/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

 • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób,

 • 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób,

 • 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr XII/82/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł należnej opłaty, od jednego mieszkańca.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, dokonujących kompostowania bioodpadów którzy złożyli oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika przydomowego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta: 22 8707 0006 0013 7937 2000 0006 (Bank Spółdzielczy w Lubartowie) lub w kasie Urzędu Gminy Niedźwiada pokój nr 7, I piętro.

Zmiana stawek nie wymaga ponownego składania deklaracji; jednakże mieszkańcy którzy chcieliby we własnym zakresie gospodarować bioodpadami i skorzystać ze zwolnienia w opłacie za odpady, powinni złożyć nową deklarację po 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Niedźwiada, pokój nr 17, II piętro.

 

Ikona pdf HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 135,74 kB ]  

Ikona pdf HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK GMINA NIEDŹWIADA , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 98,64 kB ]

 

 

Ikona pdf Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Niedźwiada, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 104,79 kB ]  

Ikona pdf Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 170,01 kB ]

 

Ikona pdf Poziomy recyklingu odpadów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 150,46 kB ]  

Ikona odt Poziomy recyklingu odpadów 2021-2023 r., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [ 8,98 kB ]

 

 

Ikona pdf Zarządzenie Nr RO.0050.59.2023 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Niedźwiada, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,57 MB ]

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Sprawozdania i analizy z zakresu gospodarki odpadami

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę, zlokalizowany jest pod adresem Tarło 42A (Gminna Oczyszczalnia Ścieków). PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

Mieszkańcy mogą do Punktu dostarczyć odpady gromadzone w sposób selektywny:

 1. papier i tekturę,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło,
 6. bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony (z wyłączeniem opon rolniczych, ciężarowych, autobusowych),
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 15. popiół z domowych palenisk.

 

Zasady gospodarki odpadami regulują następujące akty prawne i regulaminy: