Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Niedźwiada

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 •  administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Niedźwiada, adres siedziby: Niedźwiada Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, dane kontaktowe: tel. 818512878, e-mail: wojt@niedzwiada.pl
 • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych; 
 • każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych; 
 • odbiorcą danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Niedźwiada, podmioty realizujące na rzecz Gminy Niedźwiada usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Niedźwiada, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych; 
 • mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO; 
 • mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; 
 • jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 1. Jesteśmy w świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
  Dane osobowe wykorzystujemy w celach:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
  2. wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  3. realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
  4. zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu; 
  5. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; 
  6. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 
  7. profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego; 
  8. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 2. W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności: 
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: a obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  2. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
  3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: a podmiotom czy jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa,
  4. podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.
 3. Z racji wykonywania zadań publicznych nałożonych na administratora, przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez innych administratorów odpowiadających za centralne, regionalne lub lokalne rejestry państwowe. Jeśli płacą Państwo należności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 4. Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  • sprostowanie (poprawienie) danych;
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Prawo to nie ma zastosowania do danych, których przetwarzanie jest niezbędna do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 20 RODO ust. 3).

   Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

   Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
 6. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Warunkiem jest jednak to, aby cel przetwarzania nie wynikał z nałożonego na administratora obowiązku prawnego, nie był związany z utrzymaniem porządku publicznego czy ochrony interesów żywotnych osoby, której dane dotyczą.
 7. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Nasze dane kontaktowe:  Urząd Gminy Niedźwiada, adres siedziby: Niedźwiada Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, dane kontaktowe: tel. 818512004, e-mail: poczta@niedzwiada.pl Dane do kontaktów z inspektorem ochrony danych: Małgorzata Potręć, e-mail: inspektor@cbi24.pl , tel. 575 002 182.
 

...

 

...

 

...