Cyfrowe Lubelskie

 
#FunduszeEuropejskie

Logotypy dofinansowania

Opublikowano dn.: 20 grudnia 2023 r.

Gmina Niedźwiada realizuje projekt partnerski „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego” - projekt  nr FELU.02.01-IZ.00-0009/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1, 2, 4, 5).

W skład partnerstwa wchodzi 6 samorządów: Gmina Niedźwiada, Gmina Niedrzwica Duża jako Lider projektu, Gmina Jastków, Gmina Strzyżewice, Gmina Rybczewice oraz Gmina Serniki.

Całkowita wartość projektu to 9 105 049,98 zł, w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 7 739 292,48 zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST realizujące projekt.

Zakres projektu obejmuje:

rozwoju finansowych e-usług publicznych (zakup usług: rozbudowy oprogramowania portalu e-usług, oprogramowania dziedzinowego, rozbudowy i integracji systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, rozbudowy e-usług finansowych oraz doradztwa technicznego),
rozwoju systemu informacji przestrzennej (zakup licencji oprogramowania partnerskiej platformy do prowadzenia procedur planistycznych, uruchomienie wspólnego portalu mapowego udostepniającego zasoby ISP w zakresie informacji przestrzennej),
rozwoju oświatowych e-usług publicznych (zakup licencji oprogramowania systemu rekrutacji zdalnych i obsługi płatności oświatowych)
rozwoju infrastruktury sprzętowej i cyberbezpieczeństwa (wyposażenie serwerowni - zakup subskrypcji UTM; wyposażenie stanowisk oświatowych- zakup stacji roboczych oraz urządzeń wielofunkcyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego).