Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Logo z napisem "Lubelskie" z dużą literą "L", przy której znajdują się gwiazdki, i hasłem "Smakuj życie!" poniżej, w kolorach niebieskim i białym.

Projekt „Akademia efektywnej nauki”

Na zdjęciu znajdują się logotypy i symbole. Od lewej: logo Funduszu Europejskiego dla Młodzieży, flaga Polski, napis

Gmina Niedźwiada realizuje projekt „Akademia efektywnej nauki” - projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0107/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 1 835 488,03 zł, w tym dofinansowanie 1 632 688,03 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 1 560 164,83 zł.

 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia

realizowanego przez 5 szkół podstawowych Gminy Niedźwiada oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 441 uczniów (248 dz. + 193 chł.) i 87 nauczycieli (60 K i 27 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;

b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:

 1. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
 2. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.
 3. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 5 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorzystane będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.
 4. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia
 5. Utworzenie 5 Szkolnych Ośrodków Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe
 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

 

Grupę docelową stanowi 441 uczniów (248 dz. i 193 chł.) uczęszczających do 5 szkół podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Niedźwiada: Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy (72 os. - 41 dz. i 31 chł.), Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie (111 os. - 62 dz. i 49 chł.), Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle (51 os. - 35 dz i 16 chł.), Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej (91 os. - 44 dz. i 47 chł.), Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej (116 os. - 66 dz. i 50 chł.), 87 nauczycieli (60 K i 27 m) zatrudnionych w tych szkołach, 200 rodziców (160 K i 40 M).

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

 

Rezultaty projektu:

 • 5 szkół objętych wsparciem
 • 441 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem 
 • 87 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
 • 18 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
 • 157 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
 • 420 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 83 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu