Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1551L

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1551L

Miło nam poinformować, że w dniu 06.11.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niedźwiada a Samorządem Województwa Lubelskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821; kilometraż 4+825 do 7+707". Zgodnie z wnioskiem i umową, zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej.

Dofinansowanie wynosić będzie 1 766 558 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Pałecznica a Tarło-Kolonia oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniającą się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego. Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.