Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada-II etap - realizacja projektu

W dniu 22.05.2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, z którym w dniu 25 lutego 2020 r. została podpisana umowa.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wyniesie 3.352.407,33 zł. Gmina Niedźwiada zapewni wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 591.601,31 zł.

Głównym celem realizacji jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowywanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest do dnia 31.10.2021 r.