Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Umowa na rozbudowę szkoły w Pałecznicy podpisana

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekt dotyczy rozbudowy szkoły w Pałecznicy, którego celem jest wydzielenia i przygotowanie pomieszczeń spełniających wszystkie normy techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa. Przedszkole zlokalizowane będzie na parterze. Zostaną wydzielone dwa pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, szatnia dla dzieci przedszkolnych, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia na potrzeby administracyjne (sekretariat i gabinet dyrektora).

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej. Projekt wpłynie także na poprawę aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci poprzez stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Zwiększona zostanie także długość przebywania dzieci w przedszkolu do 8 godzin, co wpłynie na efektywność procesu dydaktycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 354.048,84 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wyniesie 300.941,51 zł. Gmina Niedźwiada zapewni wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 53.107,33 zł, stanowiący 15 % wartości projektu.

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest do dnia 31.08.2018 r.