Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Pozyskiwanie Funduszy Europejskich z nowej perspektywy rozpoczęte

W dniu 27 czerwca 2016 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350.

 

Zgodnie z wnioskiem i umową zakres robót w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Dofinansowanie stanowić będzie 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.